Моніторинг якості освіти
2017/2018 навчальний рік

Навчально-виховний процес у 2017/2018 навчальному році був організований відповідно до робочого навчального плану та плану роботи школи з метою забезпечення оптимальних умов для фізичного, інтелектуального, психологічного і соціального розвитку особистості школярів, досягнення ними рівня, що відповідає потенційним можливостям, пізнавальним інтересам і здібностям учнів. Реалізація інваріантної та варіативної складових навчального плану здійснювалась за державними та регіональними програмами. У школі наявні навчальні програми, рекомендовані Міністерством освіти і науки України, регіональні програми затверджені КВНЗ «Харківською академією неперервної освіти». Учасники навчально – виховного процесу в основному забезпечені підручниками, посібниками, дидактичним матеріалами, методичною літературою. Варіативна складова навчального плану використовується для вивчення спецкурсів, факультативів та предметів за вибором для формування в учнів цілісної картини про світ, виховання позитивних якостей особистості, готовності до продовження освіти впродовж життя. Одним із шляхів поліпшення якості освіти, виховання особистості, здатної до самореалізації, професійного зростання й мобільності в умовах сучасного суспільства є впровадження профільного навчання в старшій школі. З метою подальшої реалізації Концепції профільного навчання, яка побудована на принципах особистісно-орієнтованого навчання на засадах компетентнісного підходу, для реалізації в повному обсязі інтересів старшокласників, з урахуванням анкетування учнів 9-х класів і побажань батьків, у школі ІІІ ступеню функціонують профільні класи (природничо-математичний напрям, біолого-хімічний профіль), забезпечується диференціація навчання шляхом проведення якісної допрофільної освіти в 9 класі. Кадрове й методичне забезпечення виконання варіативної складової плану, профільних курсів повністю забезпечене. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 11.09.2009 № 854 «Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі» здійснюється профільне навчання учнів 10-11-х класів:

Навчальний рік Всього учнів % охоплення Напрям, профіль
Класів Учнів
2012/2013 1 30 9,6% Природничо – математичний напрям, біолого-хімічний профіль
2013/2014 2 56 16,3% Природничо – математичний напрям, біолого-хімічний профіль
2014/2015 2 59 15,6% Природничо – математичний напрям, біолого-хімічний профіль
2015/2016 2 55 14,7% Природничо – математичний напрям, біолого-хімічний профіль
2016/2017 2 49 13,2% Природничо – математичний напрям, біолого-хімічний профіль
2017/2018 1 26 7,4 % Природничо – математичний напрям, біолого-хімічний профіль

Протягом року плідно проводилася робота з підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання. Систематично здійснювалися інформаційно-роз’яснювальні заходи з метою інформування випускників про організаційні засади та особливості проведення ЗНО. Випускники 11 класу складали всі ДПА у формі ЗНО. За результатами його оцінювання було проведено порівняльний аналіз річного оцінювання з результатами ЗНО. Середній бал з української мови учнів 7,69 б., а середній бал ДПА (у формі ЗНО) 7,19 б. Розбіжність складає 0,5 б. Середній бал з математики учнів 6,93 б., а середній бал ДПА (у формі ЗНО) 5,33 б. Розбіжність складає 1,6 б. Середній бал з історії України учнів 7,42 б., а середній бал ДПА (у формі ЗНО) 7,08 б. Розбіжність складає - 0,34 б. Середній бал з іноземної мови (англійської) учнів 7,79 б., а середній бал ДПА (у формі ЗНО) 6,93 б. Розбіжність складає 0,86 б. Середній бал з біології учнів 7,63 б., а середній бал ДПА (у формі ЗНО) 6,5 б. Розбіжність складає 1,13 б. Середній бал з фізики учнів 10,00 б., а середній бал ДПА (у формі ЗНО) 7,00 б. Розбіжність складає 3,00 б. Середній бал з географії учнів 6,00 б., а середній бал ДПА (у формі ЗНО) 7,00 б. Розбіжність складає 1,00 б. Середній бал з хімії учнів 9,00 б., а середній бал ДПА (у формі ЗНО) 8,00 б. Розбіжність складає 1,00 б.

Контроль якості викладання предметів проводився у 2017/2018 навчальному році з математика – 5-6 класи; української мови – 5-11 класи; російської мови – 5-11 класи; іноземної мови - 5-11 класи; хімії – 7-9 класи; фізики–8-9 класи; історії України- 5-9 класи. За наслідками контролю дійшли висновку, що вчителі цих предметів підтверджують свої кваліфікаційні категорії, встановлені в процесі атестації.

Випускники 4, 9 класів успішно пройшли державну підсумкову атестацію та переведені до середньої школи та старшої школи. Результати ДПА свідчать про те, що в основному випускники показали достатній та високий рівні. Великої розбіжності між результатами ДПА та річним оцінюванням в 4-х класах не було.

З української мови:

Клас Кількість учнів 4-х класів за списками класних журналах Кількість учнів, які були відсутні на ДПА: Рівень навчальних досягнень учнів за результатами ДПА Середній бал з предмету за результатами ДПА
за станом здоров’я з інших поважних причин початковий середній достатній високий
4-А 27 5 11 11 8,82
4-Б 25 1 15 9 8,83
Усього: 52 6 26 20 8,83

з математики:

Клас Кількість учнів 4-х класів за списками класних журналах Кількість учнів, які були відсутні на ДПА: Рівень навчальних досягнень учнів за результатами ДПА Середній бал з предмету за результатами ДПА
за станом здоров’я з інших поважних причин початковий середній достатній високий
4-А 27 4 9 14 9,22
4-Б 25 16 9 8,89
Усього: 52 4 25 23 9,06

В 9-А класі розбіжність складає від -0,42 до -1,48 б.

№ за/п Навчальний предмет Середній річний бал за предметом по паралелі Середній бал з предмету за результатами ДПА Різниця
1. Українська мова 7,59 9,07 -1,48
2. Математика 6,79 7,21 -0,42
3 Іноземна мова(англійська) 8,05 9,35 -0,45

В 11-А класі розбіжність складає від 0,34 до 3,0 б.

№ за/п Навчальний предмет Середній річний бал за предметом по паралелі Середній бал з предмету за результатами ДПА Різниця
1. Українська мова 7,69 7,19 +0,5
2. Англійська мова 7,79 6,93 +0,86
3 Біологія 7,63 6,5 +1,13
4 Історія України 7,42 7,08 +0,34
5 Математика 6,93 5,33 +1,6
6 Географія 6,00 7,00 -1,0
7 Фізика 10,00 7,00 +3,0
8 Хімія 9,00 8,00 +1,0

Аналіз моніторингових досліджень досягнень учнів профільних класів показує, що їхня успішність із профільних предметів у цілому не змінюється. Проведення діагностичних контрольних робіт на початок та кінець навчального року, предметно-тематичний контроль є основними методами вивчення рівня навчальних досягнень учнів усіх класів з усіх предметів, що здійснювалося в системі моніторингу якості освіти. Застосування єдиних підходів дозволило уніфікувати контроль навчального процесу, що сприяло створенню єдиного інформаційного простору про результати та процес освітнього спрямування, а також проводити корекційну індивідуальну роботу з учнями, класами та педагогами. Контроль за якістю організації, результатами навчання проводився протягом року, різними формами та методами. Станом на кінець навчального всі учні 1 - 10 класів атестовані та переведені до наступного класу, а учні 11 класу атестовані та випущені зі школи. Відсутні учні, які отримали завдання на літо для повторної атестації.

Рівень навченості учнів за предметами на кінець навчального року

Навч. предмети 2009\2010 2010\2011 2011\2012 2012\2013 2013\2014 2014\2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018
Російська мова 49,6 51,9 53,5 56,2 61 52 60 64,9 61,89
Зарубіжна літ., літ-ра 51,0 53,4 54 57 69 62 79 70,7 67,57
Математика 47 54 49 49,6 55 53 68 68,9 61,46
Алгебра 40,1 41,4 40,1 46,9 41 45 47 52,3 61,02
Геометрія 38,7 41 40 44,4 44 39 46 50,1 66,55
Українська мова 54,9 59,1 59,4 61,2 72 45 74 78,7 64,37
Українська літ. 60,2 66 67,2 69,8 82 60 84 81,4 64,37
Географія 41,7 41 40 44 49 48 56 68,4 59,91
Історія України 59,1 60 61 67 63 61 65 71,3 74,64
Фізика 47,9 41 42 51 44 44 39 56,8 61,57
Хімія 52,1 61 62,1 63,1 54 61 44 62,2 58,48
Біологія 49,5 56 56,1 56,2 64 60 76 86,3 73,29
Кiлькiсть переглядiв: 199